Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe lub średnie;
 • praktyczna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych;
 • dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – kompleksowa obsługa procesu zamówień publicznych po stronie zamawiającego ;
 • dyspozycyjność i umiejętność pracy w zespole;
 • bardzo dobra znajomość MS Office (min. poziom średniozaawansowany w zakresie WORD) oraz obsługi urządzeń biurowych;
 • umiejętność analitycznego myślenia, samodzielnego poszukiwania informacji jak również samokształcenia i rozwoju;
 • samodzielności w działaniu;
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe lub średnie;
 • niekaralność;
 • znajomość rachunkowości;
 • znajomość ustawy o podatku od towarów i usług;
 • znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
 • dwuletnie doświadczenie pracy w księgowości;
 • dyspozycyjność i umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość programu Symfonia ERP FK i Handel.

Zakres obowiązków:

 • dekretowanie i księgowanie wyciągów bankowych i raportów kasowych w systemie Symfonia ERP FK;
 • fakturowanie sprzedaży w systemie Symfonia ERP Handel;
 • fakturowanie zakupu;
 • księgowania związane z gospodarką magazynową;
 • dekretowanie i księgowanie sprzedaży na podstawie raportów z kasy fiskalnej;
 • rozliczanie rozrachunków z kontrahentami;
 • monitorowanie płatności i windykacja należności;
 • rozliczanie kosztów zużycia paliwa;
 • uzgadnianie kont księgowych;
 • przygotowywanie danych do badania sprawozdania finansowego;
 • sporządzanie zestawień o sprzedaży;
 • kontakt z kontrahentami;
 • przygotowywanie danych dla potrzeb kontroli i audytów.

Podstawowe obowiązki:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, ustawą o instytutach badawczych oraz przepisami prawa podatkowego,
 • prowadzenie rozliczeń podatkowych, w tym sporządzanie deklaracji podatkowych JPK-VAT, CIT oraz innych deklaracji wymaganych przepisami prawa,
 • sporządzanie sprawozdania finansowego,
 • rozliczanie finansowe projektów badawczo-rozwojowych oraz dotacji,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (m.in. MON, US, ZUS, GUS, NCBiR) oraz biegłym rewidentem w trakcie badania sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań oraz analiz dla organu nadzorującego,
 • współudział w sporządzaniu planu finansowego,
 • bieżąca współpraca z organami kontroli,
 • nadzór nad stosowaniem polityki rachunkowości oraz jej aktualizacja;
 • nadzór nad obiegiem dokumentów księgowych,
 • wykonywanie analiz i wyników finansowych wg potrzeb,
 • kierowanie pionem finansowym Instytutu, nadzór merytoryczny i organizacyjny nad pracą tego pionu.

Poszukujemy osób:

 • zmotywowanych do działania,
 • odpowiedzialnych, dokładnych i sumiennych,
 • interesujących się dziedziną pojazdów wojskowych, niezawodności pojazdów autonomicznych.

Wymagania podstawowe:

 • tytuł zawodowy magister inżynier w dziedzinie  nauk technicznych;
 • znajomość języka angielskiego w tym technicznego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność swobodnego posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym oraz programami typu Access,
 • znajomość oprogramowania typu CAD, Matlab;
 • prawo jazdy minimum kat. B,
 • niekaralność,
 • posiadanie praw publicznych.

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie badań parametrów elektrycznych zespołów prądotwórczych i urządzeń, zgodnie
  z procedurami;
 • prowadzenie prac badawczych w zakresie do 1kV;
 • nadzorowanie powierzonej aparatury badawczej;
 • opracowywanie wyników, sprawozdań z badań oraz ich prezentacja;
 • współuczestniczenie, w zakresie określonym przez przełożonego, w rozwiązywaniu problemów naukowych i badawczych w zakresie działalności instytutu;
 • analiza i rozwój stanowisk i metod badawczych;
 • kontrolowanie i zarządzanie realizacją powierzonych projektów;
 • kontakt z klientem;
 • tworzenie nowych procedur badawczych w zakresie badań elektrycznych.

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2021

36/MON/2021

48/MON/2021

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073